สรุปการส่งผลงาน

ตัวเลขการส่งผลงานนับเฉพาะผลงานที่ระบุแทร็คในการนำเสนอแล้วเท่านั้น

แทร็ค นำเสนอด้วยวาจา รอการพิจารณา ตอบรับ ตอบรับมีเงื่อนไข ปฏิเสธ นำเสนอโปสเตอร์ รอการพิจารณา ตอบรับ ตอบรับมีเงื่อนไข ปฏิเสธ
Business Intelligences 23 0 18 1 4 4 0 4 0 0
Computer Education 25 0 23 0 2 7 0 7 0 0
Computational Intelligences 14 0 13 0 1 1 0 1 0 0
Computer Systems and Computer Networks 20 0 17 0 3 0 0 0 0 0
Information Technology 234 0 181 1 52 111 0 91 0 20
Knowledge and Data Management 19 0 15 0 4 2 0 1 0 1
Multimedia, Computer Graphics and Games 35 0 26 1 8 19 0 10 0 9
Software Engineering 30 0 23 1 6 3 0 3 0 0
Internet of Things 36 0 30 0 6 2 0 1 0 1
Data Sciences and Analytics 17 0 12 1 4 0 0 0 0 0
Total 453 0 358 5 90 149 0 118 0 31