สรุปการส่งผลงานจำแนกตามมหาวิทยาลัย

ตัวเลขการส่งผลงานนับเฉพาะผลงานที่ระบุแทร็คในการนำเสนอแล้วเท่านั้น

สังกัด นำเสนอด้วยวาจา รอการพิจารณา ตอบรับ ตอบรับมีเงื่อนไข ปฏิเสธ นำเสนอโปสเตอร์ รอการพิจารณา ตอบรับ ตอบรับมีเงื่อนไข ปฏิเสธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 17 0 10 0 7 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 15 0 12 1 2 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 0 7 0 2 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จันทบุรี) 18 0 14 0 4 20 0 20 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7 0 4 0 3 9 0 6 0 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 31 0 25 0 6 7 0 7 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรินทร์) 3 0 0 0 3 14 0 3 0 11
มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 0 21 0 4 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทบุรี) 0 0 0 0 0 9 0 8 0 1
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 35 0 27 1 7 2 0 2 0 0
มหาวิทยาลัยบูรพา (สระแก้ว) 7 0 5 0 2 5 0 5 0 0
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 34 0 27 0 7 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5 0 5 0 0 4 0 4 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 27 0 19 0 8 8 0 5 0 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 5 0 5 0 0 1 0 0 0 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 10 0 10 0 0 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 9 0 8 0 1 17 0 15 0 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 22 0 21 1 0 4 0 4 0 0
มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13 0 10 0 3 2 0 1 0 1
มหาวิทยาลัยพะเยา 12 0 10 0 2 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9 0 7 1 1 4 0 3 0 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) 7 0 6 0 1 13 0 10 0 3
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 19 0 14 0 5 4 0 4 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) 11 0 11 0 0 4 0 3 0 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สกลนคร) 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0 0 0 0 5 0 2 0 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูวนาท) 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ) 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 27 0 20 1 6 1 0 1 0 0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 0 0 0 1 7 0 6 0 1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0
-- ไม่อยู่ใน MOU -- 3 0 1 0 2 3 0 3 0 0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล) 12 0 11 0 1 0 0 0 0 0
Total 453 0 358 5 90 149 0 118 0 31